پروژه خانه هنرمندان شیراز

تاریخ شروع : سال ۱۳۹۴

مدت اجرای پروژه : در حال انجام

کارفرما : شهرداری شیراز

مشخصات پروژه: سازه اسکلت بتنی با دیوارهای منحنی