ویلای کردان

تاریخ شروع : سال ۱۳۸۹

مدت اجرای پروژه : ۲۴ ماه

کارفرما : بخش خصوصی

مشخصات پروژه: رتبه دوم مسابقه سالانه معمار بخش مسکونی سال ۱۳۹۱

شرح خدمات : طراحی و محاسبات ومقاومسازی و ارایه خدمات فاز ۳ در قالب نظارت عالیه

ویلای کردان