مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نام پروژه : مرکز نواوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارفرمای اصلی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مشاور : شرکت توسعه طرح و ساخت |ناه
تاریخ : ۱۳۹۵
متراژ : ۲۵۰۰ متر مربع
نوع فعالیت : طراحی سازه
مکان : تبریز
ویژگی های خاص :
طراحی معماری : بهنام میرمیران