جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی همسایه
  • کارفرما: مهندسین مشاور رازان
  • مالک: آقای حسینی
  • تاریخ: ۱۳۹۲
  • طبقات:
  • متراژ: ۶۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: محمدشهرکرج
  • ویژگی های خاص:
  • طراحی معماری: دفتر معماری رازان