جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع تجاری اداری پاسداران
  • کارفرما: مهندسین مشاور رازان
  • مالک: شرکت همقدم
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۱۶
  • متراژ: ۱۴۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان: تهران، پاسداران
  • ویژگی‌های خاص: ستون‌های مورب

 رتبه اول مسابقه طراحی مجتمع تجاری-اداری پاسداران