جزئیات پروژه

  • نام پروژه: بیمارستان امام خمینی
  • کارفرما: موسسه حمایت سبز
  • مالک:
  • تاریخ: ۱۳۹۴
  • طبقات: ۳
  • متراژ: ۲۰۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: افغانستان، بامیان
  • ویژگی های خاص: استفاده از ستون های CFT