فرسوده سازی پشت نقاب نوسازی

فرسوده سازی پشت نقاب نوسازی مسعود شهبازی نیا – مدیر تحقیق و توسعه گروه مهندسی باستان پل خانه ها و سازه­ ها در کشورهای توسعه یافته سرمایه­ های ملی آن کشور محسوب می­شوند از این رو نظارت جدی بر شیوه ساخت و ساز وجود دارد و قوانین مشخص و محکمی جهت تایید فنی مصالح و […]