نظارت سازه:

تیم نظارت سازه گروه مهندسی باستان پل متشکل از مهندسین با تجربه در این رشته در حین اجرای سازه از ابتدای گودبرداری تا انتهای اجرای سازه نسبت به حضور در محل کارگاه و کارخانه و نظارت بر حسن اجرای سازه به دو صورت نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر اساس شرح خدمات زیر اقدام می‌نمایند.

شرح خدمات نظارت سازه و نظارت کارگاهی:

الف- خدمات مهندسی

 1. بازبینی طراحی سازه در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات.
 2. بررسی گزارش آزمایشات ژئوتکنیک و پیشنهاد بهینه ترین سیستم حفاظت پایداری گود و سازه نگهبان در صورت نیاز و اعلام آن به کارفرما.
 3. تعیین روش نظارت سازه و تعیین مراحل بازدید کار با توجه به سختی کار.
 4. تهیه فرمهای صورتجلسات و دستور کارهاو گزارش بازدیدهای دوره‌ای
 5. تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی .
 6. تهیه دستورالعمل ها نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه
 7. تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید
 8. تهیه نقشه های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تاحدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد، بوجود نیاید.
 9. تهیه چک لیستهای مربوط به اجرای سازه در مراحل مختلف کار جهت کنترل کیفیت اجرا.

ب- خدمات ارجاع کار

 1. ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و سازه نگهبان، مقاومت مصالح و تست جوش و غیره شامل تعیین فرایند انتخاب واحد خدمات مشاورهA، گرفتن تأیید کارفرما در مورد روش پیشنهادی و انجام امور ارجاع کار در صورت نیاز کارفرما
 2. انتخاب مناسب ترین واحد دارای صلاحیت برای انجام هر یک از خدمات جنبی و پیشنهاد شرکت منتخب به کارفرما.

ج- خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

مجتمع تجاری اوپال – نظارت عالیه

 1. بررسی و تأیید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران.
 2. حضور در جلسات هماهنگی کارگاهی با حضور دستگاه نظارت، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل جلسات به صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار، ثبت و صورتجلسه تصمیمات.
 3. کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری و بتن ریزی
 4. برررسی و تأیید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجرا شده، تأیید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری همراه با فهرست نواقصی که مانع بهره برداری است و اعلام آن به کارفرما، نظارت بر عملیات رفع نواقص.

د- خدمات کنترل کیفیت

خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات، و اجرای کار می باشد:

 1. انجام بازرسی دوره ای و کنترل عملیات ساخت کارگاهی وکارخانه ای جهت تطبیق عملیات ساخت با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و دستور انجام آزمایش ها و کنترل و تأیید آزمایش های انجام شده مانند تست جوش و غیره و تأیید یا عدم تأیید محصول تولید شده و ارائه فهرست نواقص در صورت عدم تأیید و پیگیری رفع نقص محصول تا تأیید نهایی.
 2. اندازه گیری تغییر شکلها، جابه جایی ها و کنترل رواداری های مجاز.
 3. تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش ها و کنترل و تأیید تنوع آزمایش های مصالح مانند بتن، آرماتور، تست جوش و غیره و نظارت بر نمونه گیری های انجام شده.
 4. کنترل و تأیید نتایج انجام آزمایش ها، ابلاغ دستورکار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب.
 5. دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری و رفع آن‌ها.
 6. تأیید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی.
 7. رسیدگی و اعلام نظر درمورد نقشه های کارگاهی و Shop Drawing تهیه شده به وسیله پیمانکاران.