مدیران گروه مهندسی باستان پل

رضا علیزاده

رضا علیزاده

مدیر تولید شرکت باستان پل

کارشناسی مکانیک
دارنده مقام اول در مسابقات روبوکاپ آزاد

وحید قراخانی نیا

وحید قراخانی نیا

مدیر عامل شرکت باستان پل ایمن

کارشناس عمران
سرپرست بخش طراحی و مهندسی ارزش
19 سال سابقه کار مشاور
مهندس محاسب نظام مهندسی تهران با پایه ارشد
مهندس ناظر نظام مهندسی تهران با پایه ارشد

مسعود نیکبخت

مسعود نیکبخت

مدیر عامل شرکت باستان پل طراح

کارشناس عمران
سرپرست بخش نظارت و اجرا
19 سال سابقه کار مشاور
مهندس محاسب نظام مهندسی تهران با پایه ارشد
مهندس ناظر نظام مهندسی تهران با پایه ارشد

مسعود شهبازی نیا

مسعود شهبازی نیا

مدیر تحقیق و توسعه شرکت باستان پل

کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شریف
مسلط به فرآیند تبدیل ایده به محصول
دارنده چندین مقاله و اختراع در حوزه بتن و کسب و کار