بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی چیست؟

بهسازی لرزه‌ای به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت لرزه‌ای سازه‌های موجود است.

در بهسازی لرزه‌ای سازه هدف، برابر ساختن ظرفیت سازه با نیاز لرزه‌ای است که می‌توان با افزایش ظرفیت سازه و یا با کاهش نیاز لرزه‌ای به این هدف رسید.

افزایش ظرفیت سازه با افزایش سختی و مقاومت آن امکان پذیر است که به آن مقاوم‌سازی می‌گویند. مقاوم‌سازی ساختمان با استفاده ا فرآورده‌ها و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی مانند FRP و … قابل انجام است.
کاهش نیاز لرزه‌ای سازه نیز می‌تواند از طریق مختلف انجام شود مانند: افزایش شکل‌پذیری، کاهش جرم، کاهش نامنظمی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین طرح لرزه‌ای مانند استفده از جداگرهای لرزه‌ای، میراگرها و …

در ارائه طرح بهسازی بایستی به دو مقوله اجرایی و اقتصادی بودن طرح توجه شود چرا که بهسازی لرزه‌ای حرکت بر لبه تیغ است.

چنانچه طراح، در طرح خود از تمامی ظرفیت سازه استفاده نکرده باشد طرح توجیه اقتصادی خود را از دست داده و نوسازی بر بهسازی ارجهیت می‌یابد.

لازم به ذکر است با استفاده از تحلیل‌های غیر خطی می توان از ظرفیت سازه به طور کامل استفاده کرد.

یکی از زمینه‌های فعالیت گروه ساختمانی باستان پل طراحی و اجرای مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های اجرا شده می‌باشد و در این راستا چندین پروژه در سطح کشور طراحی و اجرا نموده است.

آئین نامه های مورد استفاده: